JMUNC 2024  Jaipuria MUN Seth Anandram Jaipuria School

JMUNC 2024 | Jaipuria MUN 2024 | Seth Anandram Jaipuria School

Venue: Seth Anandram Jaipuria School, Ghaziabad

Dates: 9th & 10th August, 2024

Organizer: Seth Anandram Jaipuria School