Jaipuria MUNC’23 Logo Seth Anandram Jaipuria School, Ghaziabad

Jaipuria MUN 2023

Venue: Seth Anandram Jaipuria School, Ghaziabad, Delhi NCR, India

Date: 11th & 12th August, 2023

Organizer: Seth Anandram Jaipuria School, Ghaziabad