AUMPMUN 7 Amity University Madhya Pradesh

AUMPMUN 7.0 | Amity University, Madhya Pradesh

Venue: Amity University, Madhya Pradesh

Date: 22nd & 23rd August, 2024

Organizer: Amity University