OMEGA MUN 2024 MUN in Mumbai 2024

OMEGA MUN 2024 (MUN in Mumbai 2024)

Venue: Gopal Sharma International School Powai, Mumbai, Maharashtra

Date: 20th & 21st April, 2024

Organizer: OMEGA MUN